పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
ఈ మాసంలో పుష్పించే వృక్షం “పొగడ”
చాలా రకాలైన సంస్మృత పేర్లతో ఆకర్షణియమైన పుష్పాలు కలిగిన చెట్టు “పొగడ”.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు