పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
మంట పై నుంచి చూస్తే అవతల వస్తువులు కదులుతున్నట్లు కనిపిస్తాయెందకని?
వక్రీభవనం కారణంగానే మంట వెనుకవున్న వస్తువులు కదితిపోతున్నట్లు కనిపిస్తాయి.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు