పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
మేకల్లో వచ్చే మశూచి వ్యాధి / ఫాక్స్ / బొబ్బరోగం
మేకలలో బొబ్బరోగం వ్యాప్తి,చికిత్స,నివారణ
వ్యవసాయం / పశు సంపద లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు