పంచుకోండి
6 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
వస్తుసేవల సరఫరా ప్రదేశం
వస్తుసేవల సరఫరా ప్రదేశం
సామాజిక సంక్షేమం / ఆర్థిక అక్షరాస్యత / వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను (GST) పై తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు లో ఉంది
ఐజీఎస్టీ చట్టం -స్థూల పరిశీలన
ఐజీఎస్టీ చట్టం -స్థూల పరిశీలన
సామాజిక సంక్షేమం / ఆర్థిక అక్షరాస్యత / వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను (GST) పై తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు లో ఉంది
సరఫరా సమయం
సరపరా సమయం అనేది పన్ను విధింపు లయబిలిటీ ఎప్పుడు చోటుచేసుకొన్నదో తెలుపుతుంది
సామాజిక సంక్షేమం / ఆర్థిక అక్షరాస్యత / వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను (GST) పై తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు లో ఉంది
వస్తు మరియు సేవల పన్ను (GST) నమోదు
వస్తుసేవల పన్ను (GST) వ్యవస్థలో నమోదువల్ల వ్యాపారానికి కింది విధమైన ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి
సామాజిక సంక్షేమం / ఆర్థిక అక్షరాస్యత / వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను (GST) పై తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు లో ఉంది
వస్తు, సేవల పన్ను స్థూల పరిశీలన (GST)
వస్తువులు మరియు సేవలపై విధించే గమ్య ఆధారిత పన్ను ఇది. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే విలువ జోడింపు పైన మాత్రమే పన్ను విధించడం జరుగుతుంది.
సామాజిక సంక్షేమం / ఆర్థిక అక్షరాస్యత / వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను (GST) పై తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు లో ఉంది
జీఎస్టీలో పునర్విచారణలు, సమీక్ష – సవరణ
జీఎస్టీలో పునర్విచారణలు, సమీక్ష – సవరణ
సామాజిక సంక్షేమం / ఆర్థిక అక్షరాస్యత / వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను (GST) పై తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు