పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
ఆంధ్రప్రదేశ్‌
ఈ విభాగం ఆంద్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాలు గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
ఇ-పాలన / రాష్ట్రాలలో ఇ-ప్రభుత్వపాలన లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు