పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
క్రొత్తదనం ఏమిటి ?
ఈ విభాగం మొబైల్ ద్వారా ఆర్ధిక సేవలను అందచేయడానికి పధక రచన, పేద ప్రజలు మొబైల్ ఆర్ధిక సేవలను ఉపయోగించుకోవడానికి సంబంధించినది.
ఇ-పాలన / మొబైల్‌ గవర్నెన్స్‌ లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు