పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
స్థానిక చేతివృత్తుల కళాకారులు
1. స్థానిక చేతివృత్తులను గురించి తెలుసుకుందాం. 2. చేతివృత్తి కళాకారుల నైపుణ్యాలను ప్రశంశిద్దాం.
సామాజిక సంక్షేమం / సామాజిక చైతన్యం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు