పంచుకోండి
2 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
అందరికీ సుస్థిర ఇంధనం... సమస్యలు.. సవాళ్లు..
భవిష్యత్తరాల అవకాశాలను తగ్గించకుండా ఇప్పటి ఇంధన అవసరాలను తీర్చుకోవడమే 'సుస్థిర ఇంధన వినియోగం'.
శక్తి వనరులు / ఇంధన వనరులు లో ఉంది
సుస్థిర ఇంధన వినియోగం
భవిష్యత్తరాల అవకాశాలను తగ్గించకుండా ఇప్పటి ఇంధన అవసరాలను తీర్చుకోవడమే 'సుస్థిర ఇంధన వినియోగం'.
శక్తి వనరులు / ఉత్తమ ఆచరణ పద్ధతులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు