హోమ్ / వ్యవసాయం / వివిధ సంస్ధల వివరాలు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వివిధ సంస్ధల వివరాలు

జాతీయ,అంతర్జాతీయ వ్యవసాయ సంస్థలు వివరాలు

జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవసాయ సంస్థల వివరాలు
వ్యవసాయ మంత్రిత్వశాఖ, భారత ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర వ్యవసాయ విభాగాలు, రాష్ట్ర వ్యవసాయ అనుబంధ శాఖలు, ఇతర సంబంధిత మంత్రిత్వశాఖలు / విభాగాలు, సంబంధిత జాతీయ / అంతర్జాతీయ సంస్ధలు, భారత దేశం లోని ఇతర వ్యవసాయ సంబంధిత పొర్టల్లు సమాచారం ఈ విభాగం లో లబించును.
వ్యవసాయ అధికారుల ఫోన్ నంబర్లు
ఈ పేజి లో తెలంగాణా మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకి సంబందించిన వివిధ వ్యవసాయ అధికారుల ఫోన్ నంబర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం
ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవంను ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచం మొత్తం అక్టోబరు 16 తేదిన జరుపుకుంటారు.
పైకి వెళ్ళుటకు