పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

సేంద్రీయ ఎరువులు

సేంద్రీయ ఎరువుల తయారీ

సేంద్రీయ ఎరువులు
ఈ విభాగంలో సేంద్రీయ ఎరువులు గురించి వివరించబడింది.
సేంద్రీయ ఎరువు-నాడెప్ కంపోస్టు
నాడెప్ కంపోస్టు తయారీవిధానము
కౌపాట్ గుంత తయారీ
కౌపాట్ గుంత ద్వారా ఎరువుతయారీ
బయోడైనమిక్ కంపోస్టు
బయోడైనమిక్ కంపోస్టు తయారీవిధానము
అమృతపాని
ఈ విభాగంలో అమృతపాని గురించి వివరించబడింది.
వర్మికంపోస్టు తయారీ
వర్మీకంపోస్టు తయారీవిధానము
వర్మికంపోస్టు వాడు విధానం
ఈ విభాగంలో వర్మికంపోస్టు వాడు విధానం గురించి వివరించబడింది.
సేంద్రీయ ఎరువుల వాడకం వలన లాభాలు
ఈ విభాగంలో సేంద్రీయ ఎరువుల వాడకం వలన లాభాలు గురించి వివరించబడింది.
వర్మి కంపోస్టు తయారీ లో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు
వర్మి కంపోస్టు తయారీలో జాగ్రత్తలు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు