హోమ్ / ఇ-పాలన / చర్చా వేధిక - ఇ-పాలన / ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ సేవలు / గ్రామీణ ప్రజలకు ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉండుటవల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటో చర్చిచండి.
పంచుకోండి

గ్రామీణ ప్రజలకు ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉండుటవల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటో చర్చిచండి.

గ్రామీణ ప్రజలకు ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉండుటవల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటో చర్చిచండి.

పోస్ట్ చేయబడింది Vikaspedia తేదీ May 02. 2014
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు