హోమ్ / విద్య / నీతి కథలు / హాస్య కధలు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

హాస్య కధలు

ఈ విభాగంలో పిల్లలకు అవసరమగు హాస్య కధలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

పండగ అల్లుడు
ఈ విభాగంలో పండగ అల్లుడు అను నీతి కథలు అందుబాటులో ఉన్నది.
కంప్లయింట్
ఈ విభాగంలో కంప్లయింట్ అను నీతి కథలు అందుబాటులో ఉన్నది.
రుబ్బుగుండు
ఈ విభాగంలో రుబ్బుగుండు అను నీతి కథలు అందుబాటులో ఉన్నది.
పైకి వెళ్ళుటకు