హోమ్ / విద్య / చర్చా వేదిక - విద్య / కామన్ సిలబస్ విధానం
పంచుకోండి

కామన్ సిలబస్ విధానం వేదిక

ఒక రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు బడులలో కామన్ సిలబస్ విధానం అవసరమా లేదా...?

ఈ వేదికలో 2చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
భారతదేశం లో ఒకే విద్య వ్యవస్థ Anonymous ద్వారా 1 Anonymous User ద్వారా January 01. 2017
ఒక రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు బడులలో కామన్ సిలబస్ విధానం అవసరమా లేదా...? Krishnpriya ద్వారా 5 Anonymous User ద్వారా November 21. 2016
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు