హోమ్ / విద్య / తలిదండ్రుల కోణము / వినికిడి లోపం ఉన్నవారి విద్య
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వినికిడి లోపం ఉన్నవారి విద్య

ఈ విభాగం లో వినికిడి లోపం ఉన్నవారి విద్యాభ్యాసంలో తలిదండ్రుల పాత్ర గురుంచి తెలుసుకోవచ్చు.

వినికిడి లోపం ఉన్నవారి విద్యాభ్యాసంలో తలిదండ్రుల పాత్ర
ఈ విభాగం లో వినికిడి లోపం ఉన్నవారి విద్యాభ్యాసంలో తలిదండ్రుల పాత్ర గురుంచి తెలుసుకోవచ్చు.
వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లల విద్యా కార్యక్రమాలు
ఈ విభాగంలో వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లల విద్యా కార్యక్రమాలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
కొన్ని విద్యాకు సంబంధిత సాధారణ సందేహాలు
ఈ విభాగం లో విద్యాకు సంబంధిత సాధారణ సందేహాలు గురుంచి తెలుసుకోవచ్చు.
ప్రత్యేక విద్య లో ముఖ్య వివాదాలు
ఈ విభాగం లో ప్రత్యేక విద్య లో ముఖ్య వివాదాలు గురుంచి తెలుసుకోవచ్చు.
పైకి వెళ్ళుటకు