హోమ్ / ఆరోగ్యం / చర్చా వేదిక - ఆరోగ్యం / జుట్టు రాలుట - జుట్టు నేరవటం
పంచుకోండి

జుట్టు రాలుట - జుట్టు నేరవటం వేదిక

మీకు జుట్టు రాలుతుందా? జుట్టు రాలటం సమస్యగా మారిందా? అధికంగా జుట్టు రాలుతుందా? జుట్టు నేరిసిపోతుందా? జుట్టు సమస్య తో బాధపడుతున్నారా? జుట్టు రాలకుండా మరియు నేరవకుండా తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు మరియు చిట్కాలు.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
జుట్టు రాలకుండా నేరవకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి vinod kumar ద్వారా 5 Anonymous User ద్వారా March 14. 2016
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు