పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వేరువేరు శరీరావస్ధలలో పోషక అవసరాలు

ఈ విభాగంలోమానవ శరీరానికి వేరువేరు శరీరావస్ధలలో పోషక అవసరమైన సమతుల్యమైన ఆహారం గురించి వివరించబడింది

కౌమార దశ లో పోషకాహారం
ఈ విభాగంలోమానవ శరీరానికి కౌమార దశ లో అవసరమైన పోషకాహారం మరియు ప్రతి రోజూ తీసుకోవలసిన నిర్దిష్టమైన ఆహారం గురించి వివరించబడింది
ఆరోగ్యవంతమైన గర్భం దాల్చుట కొరకు కావలసిన ఆహారం
ఈ విభాగంలోఆరోగ్యవంతమైన గర్భం దాల్చుట కొరకు కావలసిన ఆహారం మరియు ప్రతి రోజూ తీసుకోవలసిన నిర్దిష్టమైన ఆహారం గురించి వివరించబడింది
వృద్ధులు
ఈ విభాగంలోవృద్ధుల కు అవసరమైన సమతుల్యమైన ఆహారం గురించి వివరించబడింది
శిశువు
ఈ విభాగంలోమానవ శరీరానికి శిశువు దశ లో అవసరమైన పోషకాహారం మరియు ప్రతి రోజూ తీసుకోవలసిన నిర్దిష్టమైన ఆహారం గురించి వివరించబడింది
తల్లి స్తన్యమిచ్చే కాలంలో కావలసిన పోషకాహారం
ఈ విభాగంలోమానవ శరీరానికి తల్లి స్తన్యమిచ్చే దశ లో అవసరమైన పోషకాహారం మరియు ప్రతి రోజూ తీసుకోవలసిన నిర్దిష్టమైన ఆహారం గురించి వివరించబడింది
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు