హోమ్ / వార్తలు / ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం లో చైనీస్ భాషా కేంద్రం
పంచుకోండి

ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం లో చైనీస్ భాషా కేంద్రం

ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం లో చైనీస్ భాషా కేంద్రం

ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం లో చైనీస్ భాషా కేంద్రం. ఈ విషయంలో  భారతదేశం లో  చైనీస్ భాష మరియు సాంస్కృతిక మార్పిడి కోసం నోడల్ కేంద్రం,వెల్లూర్ఇ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్   మరియు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం మధ్య ఒక అవగాహనా ఒప్పందం (MoU) పై సంతకం చేశారు

పైకి వెళ్ళుటకు