హోమ్ / వార్తలు / కేబినెట్ ఆమోదన పొందిన ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ (రక్షణ హక్కులు) బిల్లు 2016
పంచుకోండి

కేబినెట్ ఆమోదన పొందిన ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ (రక్షణ హక్కులు) బిల్లు 2016

కేబినెట్ ఆమోదన పొందిన ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ (రక్షణ హక్కులు) బిల్లు 2016

కేబినెట్ ఆమోదన  పొందిన  ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ (రక్షణ హక్కులు) బిల్లు 2016 . ఈ బిల్లు ద్వారా ప్రభుత్వం వారిని  సామాజిక, ఆర్థిక మరియు విద్యారంగంలో  ఆదుకుంటుంది.

పైకి వెళ్ళుటకు