హోమ్ / వార్తలు / కేబినెట్ గోరఖ్పూర్ లో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సస్ స్థాపనకు ఆమోదనం తెలిపింది.
పంచుకోండి

కేబినెట్ గోరఖ్పూర్ లో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సస్ స్థాపనకు ఆమోదనం తెలిపింది.

కేబినెట్ గోరఖ్పూర్ లో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సస్ స్థాపనకు ఆమోదనం తెలిపింది.

కేబినెట్ గోరఖ్పూర్ లో 1011 కోట్లు తో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్  మెడికల్ సైన్సస్ స్థాపనకు ఆమోదనం తెలిపింది.

పైకి వెళ్ళుటకు