హోమ్ / వార్తలు / తూర్పు గోదావరి జిల్లా కలెక్టరేట్ లో రేపు ఉద్యోగ మేళా
పంచుకోండి

తూర్పు గోదావరి జిల్లా కలెక్టరేట్ లో రేపు ఉద్యోగ మేళా

తూర్పు గోదావరి జిల్లా కలెక్టరేట్ లో రేపు ఉద్యోగ మేళా

తూర్పు గోదావరి జిల్లా కలెక్టరేట్ లో రేపు ఉద్యోగ మేళా నిర్వహిస్తారు. ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు సహా అనేక సంస్థలు ఉద్యోగ  అవకాశాలను అందించడానికి ఈ ఉద్యోగ మేళా లో పాలుపంచుకుంటున్నాయి.

పైకి వెళ్ళుటకు