హోమ్ / వార్తలు / పిఎస్ఎల్ వి-సి37 మరియు సిఎఆర్ టిఒఎస్ఎటి ఉపగ్రహంతో పాటు 103 నానో శాటిలైట్ లను విజయవంతంగా ప్రయోగించిన ఐఎస్ఆర్ఒ ను అభినందించిన ప్రధాన మంత్రి
పంచుకోండి

పిఎస్ఎల్ వి-సి37 మరియు సిఎఆర్ టిఒఎస్ఎటి ఉపగ్రహంతో పాటు 103 నానో శాటిలైట్ లను విజయవంతంగా ప్రయోగించిన ఐఎస్ఆర్ఒ ను అభినందించిన ప్రధాన మంత్రి

పిఎస్ఎల్ వి-సి37 మరియు సిఎఆర్ టిఒఎస్ఎటి ఉపగ్రహంతో పాటు 103 నానో శాటిలైట్ లను విజయవంతంగా ప్రయోగించిన ఐఎస్ఆర్ఒ ను అభినందించిన ప్రధాన మంత్రి

ప్ర‌ధాన మంత్రి శ్రీ న‌రేంద్ర మోదీ పిఎస్ఎల్ వి-సి37 మరియు సిఎఆర్ టిఒఎస్ఎటి ఉపగ్రహంతో పాటు 103 నానో శాటిలైట్ లను విజయవంతంగా ప్రయోగించిన ఐఎస్ఆర్ఒ ను అభినందించారు.

“పిఎస్ఎల్ వి-సి37 మరియు సిఎఆర్ టిఒఎస్ఎటి ఉపగ్రహం, ఇంకా 103 నానో శాటిలైట్ లను విజయవంతంగా ప్రయోగించినందుకు ఐఎస్ఆర్ఒ కు అభినందనలు.

ఈ ప్రశంసాయోగ్యమైన అసాధారణ కార్యాన్ని ఐఎస్ఆర్ఒ నెరవేర్చడం మన అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తల సముదాయానికి, అలాగే మన దేశానికి కూడా గర్వకారణమైన ఘడియ. మన శాస్త్రజ్ఞులకు యావత్తు భారతదేశం ప్రణమిల్లుతోంది.

అంతరిక్ష విభాగం కార్యదర్శితో నేను మాట్లాడాను; ఆయనకు అలాగే, ఈ రోజు అసాధారణమైన కార్యాన్ని సాధించిన శాస్త్రవేత్తల బృందానికి అంతటికీ అభినందనలు తెలియజేశాను” అని ప్రధాన మంత్రి తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు.

ఆధారం: పత్రికా సమాచార కార్యాలయము

పైకి వెళ్ళుటకు