హోమ్ / వార్తలు / ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జాతీయ పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవం సంధ ర్భం జంషెడ్పూర్ల్లో దేశంలో అన్ని గ్రామాల్లో ని ప్రజలను ఉద్దే సించి ప్రసంగించారు
పంచుకోండి

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జాతీయ పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవం సంధ ర్భం జంషెడ్పూర్ల్లో దేశంలో అన్ని గ్రామాల్లో ని ప్రజలను ఉద్దే సించి ప్రసంగించారు

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జాతీయ పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవం సంధ ర్భం జంషెడ్పూర్ల్లో దేశంలో అన్ని గ్రామాల్లో ని ప్రజలను ఉద్దే సించి ప్రసంగించారు.

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ  జాతీయ పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవం   సంధ ర్భం  జంషెడ్పూర్ల్లో   దేశంలో అన్ని గ్రామాల్లో ని ప్రజలను ఉద్దే సించి  ప్రసంగించారు.

పైకి వెళ్ళుటకు