హోమ్ / వార్తలు / ST3 రిటర్న్స్ దాఖలుకు గడువు పొడిగింపు
పంచుకోండి

ST3 రిటర్న్స్ దాఖలుకు గడువు పొడిగింపు

ST3 రిటర్న్స్ దాఖలుకు గడువు పొడిగిం

కేంద్ర ప్రభుత్వం ACES అప్లికేషన్ లో పన్ను వెయ్యటంలో కొన్ని ఇబ్బందులు  ఎదుర్కొంటునందున   25.04.2016 నుండి 29.04.2016  వరకు దాఖలు తేదీ పొడిగించారు .

పైకి వెళ్ళుటకు