హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / చర్చా వేదిక - సామాజిక సంక్షేమం / ప్రభుత్వ పథకాలు మరియు అమలు / ప్రభుత్వ పతకాలను అర్హులై న వారందరికీ అందేలా చూడాలంటే ఎ పద్ధతిని అవలంబించాలి?
పంచుకోండి

ప్రభుత్వ పతకాలను అర్హులై న వారందరికీ అందేలా చూడాలంటే ఎ పద్ధతిని అవలంబించాలి?

ప్రభుత్వ పతకాలను అర్హులై న వారందరికీ అందేలా చూడాలంటే ఎ పద్ధతిని అవలంబించాలి?

పోస్ట్ చేయబడింది Vikaspedia తేదీ May 02. 2014

Re: ప్రభుత్వ పతకాలను అర్హులై న వారందరికీ అందేలా చూడాలంటే ఎ పద్ధతిని అవలంబించాలి?

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ June 06. 2014
తెలంగాణా మరియు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట ప్రభుత్వాలు వారు అమలు చేసే వివిధ పధకాల వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు తెలేయచేయగలరు ఉటుకూరు నాగేశ్వరావు

Re: ప్రభుత్వ పతకాలను అర్హులై న వారందరికీ అందేలా చూడాలంటే ఎ పద్ధతిని అవలంబించాలి?

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ June 06. 2014
జూన్ 2 నుండి తెలంగాణా మరియు జూన్ 8 నుండి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు పరిపాలన లో ఇరు రాష్టాలు వారు ప్రస్తుతం ఉన్న పధకాల చేర్పులు - మార్పులు ఫై అవలంభించే విదానాలను, ఆయా పధకాల అమలు కు తీసుకునే చర్యలను uptodate గా తెలుపగలరని కోరుతున్నాను

Re: ప్రభుత్వ పతకాలను అర్హులై న వారందరికీ అందేలా చూడాలంటే ఎ పద్ధతిని అవలంబించాలి?

పోస్ట్ చేయబడింది vutukuru nageswara rao తేదీ June 06. 2014
జూన్ 2 నుండి తెలంగాణా మరియు జూన్ 8 నుండి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు పరిపాలన లో ఇరు రాష్టాలు వారు ప్రస్తుతం ఉన్న పధకాల చేర్పులు - మార్పులు ఫై అవలంభించే విదానాలను, ఆయా పధకాల అమలు కు తీసుకునే చర్యలను uptodate గా తెలుపగలరని కోరుతున్నాను ఉటుకూరు నాగేశ్వరావు
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు