పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
క్రొత్త ఎల్.ఇ.డి. లకు వెలుగు చూపిన మిణుగురు పురుగులు
LED లకు దారి చూపిన మిణుగురు పురుగులూ..... జిందాబాద్! అని నినదిద్దాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు