పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
తలకు మించిన ఆహారాన్ని మింగడం పాములకు ఎలాసాధ్యం?
పాము నోటిలో జరిగే కోన్ని అనుకూలమైన మార్పుల వలనే అవి తలకు మించిన ఆహారాన్ని తీసుకుంటాయి. ఆ మార్పులు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు