పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
న్యూహారైజాన్స్ ప్లూటో ఆరిజిన్స్
ప్లూటో సంగతి తేల్చుకోవడానికి, నాసా న్యూహారైజాన్స్ అనే వ్యోమ శకటాన్ని ప్రయోగించింది.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు