పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
భూమి ఏర్పడిన తొలిరోజుల్లో వర్షాలు పడ్డానికి కారణం ఏమిటి?
భూమి ఏర్పడిన తొలిరోజుల్లో అది చాలా అగ్నిగోళంలాగా ఉండేదని తర్వాత చల్లబడిందని ఆ క్రమంలో వర్షాలు పడ్డాయి.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు