పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
రామన్ ఎఫెక్ట్ ఆవిష్కృతం
పిబ్రవరి. 28వ తేదీన ప్రతి సంవత్సరం మనం జాతీయ సైన్సు దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాము.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు