పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
గిరిజన సంక్షేమము, విధానాలు - చట్టాలు, పథకాలు
రాజ్యాంగంలో షెడ్యుల్డుతెగలు నిర్వచనము,భారతదేశంలోని గిరిజనులు
సామాజిక సంక్షేమం / గిరిజన సంక్షేమం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు