పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
పిల్లలకు సున్తి
మగ పిల్లలకు జన్యత పురుషాంగం చివరి భాగాన్ని కప్పుతు పడగవలె వదులుగా అధిక చర్మం వుంటుంది. ఇది ముందు వెనుకలకు పురుషాంగం పై కప్పుతుంది. సుంతి శస్త్ర చికిత్సలో ఈ వదులుగా అధికంగా ఉన్న చర్మాన్ని తొలగిస్తారు.
ఆరోగ్యం / పిల్లల ఆరోగ్యం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు