పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
CSC RAP భీమా నమోదు
గ్రామీణ అధీకృత వ్యక్తి (రూరల్ అతరైజ్డ్ పర్సన్ RAP) భీమా కంపెనీల తరపున భీమా తీసుకోవాలనుకున్న వారితో భీమా పాలసీల గురించి చర్చించడానికి అనుమతి కలిగిన వ్యక్తి. ఇప్పుడు VLEలు గ్రామీణ అధీకృత వ్యక్తులు (RAP)గా మారవచ్చు మరియు APNA CSC పోర్టల్ ద్వారా భీమా ఉత్పత్తులను అమ్మవచ్చు
ఇ-పాలన / విఎల్ఇల కొరకు వనరులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు