హోమ్ / వ్యవసాయం / పశు సంపద / పాడి పశువులకు పోషకాలు అందించే పశు గ్రాసాలు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పాడి పశువులకు పోషకాలు అందించే పశు గ్రాసాలు

పశుగ్రాసాల రకాలు,మేలు జాతి గడ్డి రకాలు,దాణా తయారీ మిశ్రమము

ఏక వార్షిక పశుగ్రాసాలు
ఏక వార్షిక పశుగ్రాసాల రకాలు
బహువార్షిక పశుగ్రాసాలు
బహు వార్షిక పశుగ్రాసాలాలో ముఖ్యమైనవి రకాలు
మేపులలో తీసువలసిన జాగ్రత్తలు
ఈ విభాగంలో మేపులలో తీసువలసిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించబడింది.
ముఖ్యమైన దాణా మిశ్రమాలు
ఈ విభాగంలో ముఖ్యమైన దాణా మిశ్రమాలు గురించి వివరించబడింది.
పచ్చిక బీళ్ళలో మేలు జాతి గడ్డి రకాలు
మేలు జాతి గడ్డి రకాలు మరియు లక్షణాలు
పశుగ్రాసానికి ఉపయోగబడు చెట్లు
ఈ విభాగంలో పశుగ్రాసానికి ఉపయోగబడు చెట్లు గురించి వివరించబడింది.
వరిగడ్డిని పోషకవంతమైన పశుగ్రాసంగా చేయువిధానం
వరిగడ్డిని పోషకవంతమైన పశుగ్రాసం తయారీ విధానం
పాడిపశువుల పోషణ లాభదాయకంగా ఉండాలంటే.
పాడి పశువులు పెంపకం లాభదాయకము కొరకు సూచనలు
వేసవిలో పశుపోషణకు అజొల్లాసాగు
వేసవిలో పశుపోషణకు అజొల్లాసాగు.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు