పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: Review in Process

కూరగాయలు

టమాటా
ఈ టమాటా ను చాల రకాలుగా ఉపయేగిలు ఉంటాయి.
వంగ
ఈ కూరగాయలు నుంచి పోషక విలువలు ఉంటాయి.
బెండ
ఈ బెండ కాయలను వివిధ రకాలు వంటల తయారీ లో ఉపయేగిస్తారు.
క్యాబేజి
ఈ సాగుచేసే కూరగాయలలో క్కబెజి చాలా ముఖ్యమైనది.
కాలిప్లవర్
శీతాకాలములో సాగుచేసే పంటలలో కాలిప్లవర్ చాలా ముఖ్యమైనది.
క్యారెట్
క్యారట్ వేరు కూరగాయలలో ముఖ్యమైనది.
గోరుచిక్కుడు
ఈ కొన్ని రకాల గోరుచిక్కుడు గింజలు నుండి విలువైన జిగురు తాయారు చేస్తారు.
ప్లగ్ ట్రేలలో కూరగాయల నారు పెంపకం
కూరగాయల నారు పెంపకం.
తీగజాతి కూరగాయలు సొర
తీగజాతి కూరగాయలు సొర
బీర
తీగజాతి కూరగాయ పంటలలో బీర ఒక ముఖ్యమైన పంట.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు