పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: Review in Process

కూరగాయలు

కాకర
కాకర
పొట్ల
ఈ ముఖ్యమైన పందిరి కాయగూరలలో 'పొట్ల' ఒకటి.
దోస
దోస చాలా తక్కువ కాలంలోనే చేతికి వచ్చే పంట.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు