హోమ్ / వ్యవసాయం / పథకములు / ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రైతు వ్యవసాయ పథకములు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రైతు వ్యవసాయ పథకములు

ఈ విభాగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రైతు వ్యవసాయ పథకముల సమాచారన్ని సేకరించబడింది

రైతు నేస్తం
ఈ విభాగంలో రైతు నేస్తం విషయాల పై అవగాహన కొరకు ఉపయోగకరమైన సమాచారన్ని సేకరించబడింది
విత్తనాలు
ఈ విభాగంలో విత్తనాలు విషయాల పై అవగాహన కొరకు ఉపయోగకరమైన సమాచారన్ని సేకరించబడింది
నీటి పారుదుల
ఈ విభాగంలో నీటి పారుదుల విషయాల పై అవగాహన కొరకు ఉపయోగకరమైన సమాచారన్ని సేకరించబడింది
వ్యవసాయ విస్తరణ
ఈ విభాగంలో వ్యవసాయ విస్తరణ విషయాల పై అవగాహన కొరకు ఉపయోగకరమైన సమాచారన్ని సేకరించబడింది
యాంత్రీకరణ మరియు పరిజ్ఞానము
ఈ విభాగంలో యాంత్రీకరణ మరియు పరిజ్ఞానము విషయాల పై అవగాహన కొరకు ఉపయోగకరమైన సమాచారన్ని సేకరించబడింది
సస్యరక్షణ
ఈ విభాగంలో సస్యరక్షణ విషయాల పై అవగాహన కొరకు ఉపయోగకరమైన సమాచారన్ని సేకరించబడింది
ఉద్యాన కృషి
(ఎక్కువ ఆదాయము కొరకు పండ్లు,కూరగాయలు,మరియు పూలసాగు)
వ్యవసాయ మార్కెటింగ్
సమీకృత వ్యవసాయము
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు