హోమ్ / ఇ-పాలన / డిజిటల్ ఇండియా
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

డిజిటల్ ఇండియా

డిజిటల్ ఇండియా ప్రాముఖ్యత, డిజిటల్ ఇండియా దార్శనికత, డిజిటల్ ఇండియా పిల్లర్స్ (తొమ్మిది మూల స్త౦భాలు), డిజిటల్ ఇండియా యాప్స్, డిజి లాకర్, నేషనల్ డిజిటల్ లిటరసీ మిషన్ మరియు ఇతర డిజిటల్ సేవల గురించిన సమాచారం.

పరిచయం
డిజిటల్ ఇండియా అంటే ఏమిటి, డిజిటల్ ఇండియా ప్రాముఖ్యత, డిజిటల్ ఇండియా పిల్లర్స్ మరియు డిజిటల్ ఇండియా యాప్స్ గురించిన సమాచారం.
డిజిటల్ ఇండియా దార్శనికత (విజన్)
డిజిటల్ ఇండియా దార్శనికత (విజన్) మరియు దార్శనికత రంగాలు (విజన్ ఏరియాస్) గురించిన సమాచారం
డిజిటల్ ఇ౦డియా తొమ్మిది మూల స్త౦భాలు
డిజిటల్ ఇ౦డియా తొమ్మిది మూల స్త౦భాలు
విధానం మరియు పద్ధతి
డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమం కోసం విధానం మరియు పద్ధతి
నిర్వహణా యంత్రాంగం
డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమం కోసం కార్యక్రమ నిర్వహణా యంత్రాంగం
డిజిటల్ ఇండియా పునాదులు (పిల్లర్స్)
డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమానికి పునాదులను (పిల్లర్స్) గురించిన సమాచారం.
డిజి లాకర్‌
డిజి లాకర్‌ గురించి వివరిస్తుంది
ప్రధాన మంత్రి గ్రామీణ్‌ డిజిటల్‌ సాక్షరత అభియాన్‌(పీఎండీడీఐఎస్ హెచ్‌ఏ)
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు