హోమ్ / ఇ-పాలన / చర్చా వేధిక - ఇ-పాలన / ఆన్ లైన్ పౌర సేవలు
పంచుకోండి

ఆన్ లైన్ పౌర సేవలు వేదిక

పౌరులకు ఆన్ లైన్ లో లబిస్తున్న సేవలు మరియు వాటి వలన ఉన్న ఉపయోగాలు ఈ వేదిక లో చర్చించండి.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
పౌరులకు లభిస్తున్న ఆన్ లైన్ సేవలు వాటి ఉపయోగాలు చేర్చండి. vinod kumar ద్వారా 1 Anonymous User ద్వారా December 27. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు