హోమ్ / ఇ-పాలన / చర్చా వేధిక - ఇ-పాలన / ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ సేవలు
పంచుకోండి

ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ సేవలు వేదిక

ఆంద్ర ప్రదేశ లోని ప్రతి గ్రామంలో ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రజలు ఈ సేవలను వినియే గిన్చుకోవటం ద్వారా పనులు వేగంగా జరగడానికి అవకాశం ఉంది .గ్రామీణ ప్రజానికానికి ఈ సేవలు ఎంతో ముఖ్యం ఆన్లైన్ సేవలతో అభివ్రుది చెండుదామా .మీరే ఆలోచించండి

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
గ్రామీణ ప్రజలకు ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉండుటవల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటో చర్చిచండి. Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Vikaspedia ద్వారా May 02. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు