హోమ్ / ఇ-పాలన / చర్చా వేధిక - ఇ-పాలన / ప్రజలకు అందుబాటులో న్యాయసేవలు
పంచుకోండి

ప్రజలకు అందుబాటులో న్యాయసేవలు వేదిక

ప్రస్తుతం న్యాయ సేవలు సామాన్యుడికి అందుబాటులోకి వచ్చివున్నవి ఇంట్లో కూర్చుని ఇంటర్నెట్ ద్వారా లాయర్ అవసరం లేకుండా ఎలాంటి కేసు అయినా ఇ-ఫైలింగ్ చేయవచ్చు .ఇంటర్నెట్ గురించి తెలుసుకోండి దేశఅభివ్రుధీ లో భాగస్వాములు కండి ఇదిమంచి అవకాశమే కదా

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
న్యాయ సేవలు ప్రజలకు మరింత చేరువ కావాలంటే తీసుకోవలసిన చర్యలు Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Vikaspedia ద్వారా May 02. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు