హోమ్ / ఇ-పాలన / చర్చా వేధిక - ఇ-పాలన / ప్రభుత్వ ఇ -పాలన సేవలు
పంచుకోండి

ప్రభుత్వ ఇ -పాలన సేవలు వేదిక

ఇ -పాలన సేవల వినియోగం పై గల ఉపయోగాలు ఈ వేదిక లో చర్చించండి.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
ప్రభుత్వ ఇ -పాలన సేవల వినియోగం మరింత ఉపయోగకరంగా ఎలా చేయవచ్చు Krishnpriya ద్వారా 1 Anonymous User ద్వారా August 14. 2015
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు