హోమ్ / ఇ-పాలన / రాష్ట్రాలలో ఇ-ప్రభుత్వపాలన
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

రాష్ట్రాలలో ఇ-ప్రభుత్వపాలన

ఈ విభాగం కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర స్థాయి లో ఇ-పాలన కార్యక్రమాలు గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.

ఇమేజ్ పాలసీ 2016 (Image policy 2016)
ఇమేజ్ పాలసీ 2016 (Image policy 2016)
ఇన్నొవేషన్ పాలసే 2016
ఇన్నొవేషన్ పాలసే 2016
తెలంగాణ గ్రామీణ టెక్నాలజీ కేంద్రాలు పాలసీ 2016
తెలంగాణ గ్రామీణ టెక్నాలజీ కేంద్రాలు పాలసీ 2016
ఇ-ప్రగతి - డిజిటల్ ఏపీ వైపు
ఇ-ప్రగతి - డిజిటల్ ఏపీ వైపు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు