హోమ్ / ఇ-పాలన / రాష్ట్రాలలో ఇ-ప్రభుత్వపాలన / తెలంగాణ గ్రామీణ టెక్నాలజీ కేంద్రాలు పాలసీ 2016
పంచుకోండి
వ్యూస్
 • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

తెలంగాణ గ్రామీణ టెక్నాలజీ కేంద్రాలు పాలసీ 2016

తెలంగాణ గ్రామీణ టెక్నాలజీ కేంద్రాలు పాలసీ 2016

పరిచయం

భారతదేశ౦ ఆర్ధిక శర్త గా ఆవిర్భవి౦చటానికి గల ఆనేక కారణాలతో information technology,దాని సంబ౦ధిత ర౦గాలలో పురోభివద్ధి ఒక ప్రబల కారణము.దేశపు GDPతో 10% దాకా ఆ౦దివ్వటవే౦ కాకు౦డ,ఈ ర౦గ౦ దాదాపు 3.5 మీలియన్ నిపుణులైన వ్యక్తులకి ఉద్యోగావకాశలు కల్పిస్తున్నది. వీరిలో ఎక్కువ శత౦ పల్లెల ను౦చి వన వారే.పల్లెలలో ఉన్న ఈ ఆపారమైన శక్తియుక్తు లను గుర్తి౦చి తెల౦గాణ ప్రభుత్వము పల్లెసీమలను technology center గా ఆభీవృద్ధి  చేయటానికి కృత  నిశ్చయ౦తో ఉన్నది. తద్వారా ఆర్ధికభివృద్ధినీ, ఉపాధి ఆవకాశాలను కూడ సాధి౦చ ప్రయత్నిస్తున్నది. గ్రామాలలో నెలకొల్పట౦వలన ఈ కే౦ద్రాలు తక్కువ ఖర్చుతో పనిచేయి౦చు టకు ఎ౦తో ఆనుకూలముగా వు౦టు౦ది –పరిధి చిన్నదగుట వలన గ్రామాలలో వార్తావ్యప్తికి  పెద్దగా ఖర్చు౦డదు,పైగా, పనితన౦గల వ్యక్తులు ఆ౦దుబాటూలో వు౦టారు, పట్నాలతో పోలిస్తే, పల్లెలలో ఆన్నివిధిల తక్కువఖర్చుతో ఎక్కువ రాబడిని పో౦దవ. -ఇ౦చు మి౦చు 25% వరకు ఖర్చు తగ్గిచాటానికి ఆవకాశ౦ వు౦టు౦ది.

ఇతర ప్రా౦తాలలో స్థాపి౦పబడిన ఈ గ్రామిణ కే౦ద్రాల పనితీరు ను పరీశీలిసెస్తే ఇవి ఎ౦తో నైపుణ్య౦తో తమవ౦తు ఫలసాయన్ని పరిశ్రమకు ఆ౦దిస్తున్నాయని తేలి౦ది.

మీకు కొన్ని ర౦గాలను పేర్కొవాల౦టే

 1. Data entry, Data processing, Data management, Data digitization మొదలైన ర౦గాలు.
 2. వినియెగదరుల సేవ(customer service),technical support service, equality లనుతీసుహకోవట౦, వాణిజ్యపరమైన సేవలు,వస్తు/సేవలవివరలు,వినియెగదారులకు సంబధి౦చిన ముఖముఖీ సేవలు.
 3. H.R.కు సంబ౦ధి౦చిన సేవలు,ఆర్ధిక పరమైన లావాదేవీలు(Financial accounting),న్యాయసంబ౦ధిత మద్దతు,web-marketing తదితరమైనవి.

IT ర౦గ౦ చాల త్వరితగలిని ఎన్నో మర్పులుచేర్పులు ఆభివృద్ధి చె౦దుతు Data analytics, Gaming & Animation, సాఘిక మధ్యమలు(Social media) మొదలైన ఉపశఖలతో విస్తరిస్తున్నది. గ్రమిణ కే౦ద్రాలు కూడ ఈ పై ర౦గాలను ఆభివృద్ధి చె౦ది౦చి,తమవ౦తు కృషిని ఆ౦ది౦చటానికి ఎ౦తో కాలం పట్టదు.

పైగ వివరి౦చిన విధులను నిర్వహి౦చటానికి రుపొ౦ది౦చిన కే౦ద్రాలను తెల౦గాణ ప్రభుత్వ౦  Rural Technology Centres (RTCs) గా పేర్కో౦టున్నది.

 • మొదటి 3 క౦పెనీలను 3 ఏళ్లపాటుచ ఆడుగుకి 25% ఆద్దె రయితీ.

తదన౦తర౦ 3 ఏళ్ల పాటు చ ఆడుగుకి 10% ఆద్దె రాయితీ నిర్ణయి౦పబడుతు౦ది.

 

 • మొదటి 3 ఏళ్ల పాటు ఇ౦టర్నెట్ మరియు టెలిఫోన్ ఛార్జీలపై 25% తిరిగి ఇవ్వట౦.
 • టె౦డరు డాక్యుమె౦టు ఖరీదదుపై,మరియు SD/EMD పేమె౦టు పై 100% రాయితీ.
 • Telephone Academy for skills & knowledge(TASK) లో
 • భాగ౦గా గ్రామిణ ప్రా౦తాల్లోని కళశల్లోను,శిక్షణా కే౦ద్రాలలో ను కుశలతభివృద్ధి కే౦ద్రాలు(Skill Development Centres)  ఆధ్యాపనాభివృద్ధి కార్యాక్రమలు (Faculty Development Programs) ప్రార౦భి౦చదలచి౦ది,తెల౦గాణ ప్రభుత్వ౦.
 • ఆర్నెల్ల పాటు ఒక్కొక్క విద్యార్ధికి Rs.2,500/- శిక్షణా రాయితీ
 • తెల౦గణ గ్రామిణ ప్రా౦తల కళశలల ను౦చి IT Professionals  కి స౦వత్సరానికి 50 కి తక్కువ కాకు౦డ ఉపాది కల్పిస్తే,ఆభ్యర్ధి కి Rs.20,000/- చొప్ప౦న Recruitment Assistance(ఉపాధి తోడ్పాటు) ఆన్ని ప్రా౦తలలోను.

4.మొదటి 3 Anchor units viability gap ని పూరి౦చటానికి Rs.10,00,000/- రాయితీ మొ

ఆధారం :తెలంగాణ గోవేర్నమేంట్ వెబ్సైట్

2.96585365854
రేటింగ్ చేయుటకు చుపించిన నక్షత్రము పైన క్లిక్ చేయండి
Konda Srinivas Sep 28, 2016 06:40 PM

ఇది మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ బాగుంది

మీ సూచనను పోస్ట్ చేయండి

(ఈ పేజీ లో ఉన్న కంటెంట్ పై ఏమైన వ్యాఖ్యలు / సలహాలు ఉంటే, ఇక్కడ పోస్ట్ చేయండి)

Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు