హోమ్ / ఇ-పాలన / విఎల్ఇల కొరకు వనరులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

విఎల్ఇల కొరకు వనరులు

ఈ విభాగం CSCs గురించి వివరాలు, వివిధ ఉపయోగకరమైన లింక్ మరియు సంబంధిత సేవలను అందిస్తుంది.

CSC RAP భీమా నమోదు
గ్రామీణ అధీకృత వ్యక్తి (రూరల్ అతరైజ్డ్ పర్సన్ RAP) భీమా కంపెనీల తరపున భీమా తీసుకోవాలనుకున్న వారితో భీమా పాలసీల గురించి చర్చించడానికి అనుమతి కలిగిన వ్యక్తి. ఇప్పుడు VLEలు గ్రామీణ అధీకృత వ్యక్తులు (RAP)గా మారవచ్చు మరియు APNA CSC పోర్టల్ ద్వారా భీమా ఉత్పత్తులను అమ్మవచ్చు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు