హోమ్ / విద్య / నీతి కథలు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

నీతి కథలు

ఈ విభాగంలో పిల్లలకు సంబందించిన నీతి కథలు మరియు శతకాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

బాలల నీతి కథలు
ఈ విభాగంలో పిల్లలకు అవసరమగు నీతి కథలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
శతక పద్యాలు
ఈ విభాగంలో పిల్లలకు అవసరమగు వివిధ రచయితల శతక పద్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
హాస్య కధలు
ఈ విభాగంలో పిల్లలకు అవసరమగు హాస్య కధలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఉద్యోగ అర్హత
విజయ రాఘవరావు మంచి వ్యపార స౦స్థను నడుపుతున్నాడు. విజయరాఘవరావు తెలివైన వ్యాపారి.ఆయనకు ఒక గుమాస్తా కావలసి వచ్చాడు.వె౦టనే పేపర్లలో ప్రకటన ఇచ్చాడు. ఆ ఉద్యోగానికి చాలా దరఖాస్తులు వచ్చాయి. వాటిల్లోకొన్ని౦టిని మాత్ర౦ ఏరి ఇంటర్వ్యూకి పిలిచాడు.అ౦దరిని ఇంటర్వ్యూ చేసి,ఒకడికి ఉద్యోగ౦ ఇచ్చాడు.
అన్నదమ్ముల కథ
రెండు కుటుంబాలూ కలతలు లేకుండా సఖ్యంగా ఏవిధం గా జీవించాయి అనే విషయాన్ని తెలిపే మంచి కథ.
పైకి వెళ్ళుటకు