హోమ్ / విద్య / నీతి కథలు / శతక పద్యాలు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

శతక పద్యాలు

ఈ విభాగంలో పిల్లలకు అవసరమగు వివిధ రచయితల శతక పద్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

వేమన శతకం
ఈ పేజి లో వేమన శతకం అందుబాటులో ఉంటుంది...
కుమార శతకం
ఈ పేజి లో కుమార శతకం అందుబాటులో ఉంటుంది...
ధాశరథీ శతకం
ఈ పేజి లో ధాశరథీ శతకం అందుబాటులో ఉంటుంది...
భాస్కర శతకం
ఈ పేజి లో భాస్కర శతకం అందుబాటులో ఉంటుంది...
సుమతీ శతకం
ఈ పేజి లో సుమతీ శతకం అందుబాటులో ఉంటుంది...
పైకి వెళ్ళుటకు