హోమ్ / విద్య / విద్య - ఉత్తమ పద్ధతులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

విద్య - ఉత్తమ పద్ధతులు

విద్య - ఉత్తమ పద్ధతులు
ఇండియాలో కార్మికుల్లా పనిచేసే బాలికలకోసం ఒక విశిష్టమైన పద్ధతిని ఎం.వి ఫౌండేషన్ తయారుచేసింది : సమాజాలకు, ప్రభుత్వాలకు వెట్టి చాకిరీ, బాల కార్మిక వ్యవస్థలెంత అమానుషమైనవో వారికి తెలియజేసి వారిని సమాయాత్తం చేయడం.
విద్యార్థుల పుస్తకాల సంచి బరువుకు కళ్లెం
పాఠశాల విద్యార్థుల స్కూల్‌ బ్యాగుల బరువును తగ్గించడానికి అవసరమైన మార్గదర్శకాలను పాఠశాల విద్యాశాఖ విడుదల చేశారు.
ఆశించిన అభ్యసన ఫలితాలు
ఆశించిన అభ్యసన ఫలితాలు
పైకి వెళ్ళుటకు