హోమ్ / విద్య / కెరీర్ గైడెన్స్
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

కెరీర్ గైడెన్స్

వివిధ తరగతుల తర్వాత అందుబాటులో ఉండే కోర్సులపై గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు కెరీర్ గైడెన్స్ ఉపాధి ప్రగతికి మార్గదర్శకత్వం.

10వ తరగతి తర్వాత
కెరీర్ ప్రగతి దిశగా చేసే ప్రయాణంలో పదోతరగతి తొలి సోపానం
ఇంటర్ అర్హతలు తో ఉద్యోగాలు మరియు పై చుదువులు
ఇంటర్ అర్హతలు తో ఉద్యోగాలు మరియు పై చుదువులు
ఏవియేషన్ ఇండస్త్రీ
ప్రతిభ పరీక్షలు
పాఠశాల స్థాయి నుండి ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి వరకు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు