హోమ్ / విద్య / బాలల హక్కులు / పాఠశాలల్లో శారీరక దండనను నిర్మూలించటం
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: Review in Process

పాఠశాలల్లో శారీరక దండనను నిర్మూలించటం

ఈ విభాగం పాఠశాలలులో కార్పోరల్ పనిష్మెంట్ తొలగించడం సంబంధించిన వివరాలు చర్చించబడ్డాయి.

శారీరక దండన నిర్వచనము
శారీరక దండన యొక్క అన్ని రూపాలు పిల్లలకు హాని కలిగిస్తాయి
శారీరక దండన –గ్రహ్యత మరియు పరిణామాలు
పాఠశాలల్లో మరియు అనాధ ఆశ్రమాలలో మరియు బాల గృహాలు, పిల్లల రక్షణ సంస్థలు మరియు కుటుంబంలోకూడా శారీరక దండన ఉంటుంది.
న్యాయ వ్యవస్థ
పాఠశాలల నిశ్చయాత్మక చర్యల కోసం మార్గదర్శకాలు
పాఠశాలల్లో కష్టమైన పరిస్థితుల ప్రస్తావన కోసం మార్గదర్శకాలు
జవాబుదారీ మరియు బహుళ రంగాల బాధ్యత
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు