హోమ్ / విద్య / బాలల ప్రపంచం / బాలల విజ్ఞానం
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

బాలల విజ్ఞానం

ఈ విభాగంలో బాలల విజ్ఞానం కి సంబందించిన వివిధ శాస్త్ర సాంకేతిక మరియు సామాన్య విషయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

సాంకేతిక విజ్ఞానం
ఈ పేజి లో సాంకేతిక విజ్ఞానం అందుబాటులో ఉంటుంది.
శాస్త్రీయ విజ్ఞానం - ఎందుకు? ఏమిటి? ఎలా?
ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలైతే మరీఅత్యుత్సాహము కనబరుస్తారు. చిన్న విషయమైనా, అతి సాధారణ విషయమైనా లోపల ఇమిడి ఉన్న రహస్యము ఎంతోమందికి తెలియక పోవచ్చును... అలా తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నమే ఈ సేకరణ. ఇందులోని విషయాలు కొత్తవేమీ కావు, అందరికి తెలిసినవే. మరొకసారి నెమరువేసుకుందాం !...
శాస్త్రీయ విజ్ఞానం I
నిత్యజీవితంలో మనము అనేక రకాల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకోవాలని ఆశిస్తాము ... అలాంటి ప్రశ్నలకు విజ్ఞాన శాస్త్రము శాస్త్రీయమైన సమాధానాలు తెలుపుతోంది.
శాస్త్రీయ విజ్ఞానం II
కొన్ని ప్రశ్నలకు శాస్త్రీయ సమాధానాలు.
శాస్త్రీయ విజ్ఞానం III
విజ్ఞానశాస్త్ర సంబదిత ప్రశ్నలకు శాస్త్రీయమైన సమాధానాలు.
శాస్త్రీయ విజ్ఞానం IV
మనం నిత్యజీవితంలో ఎన్నో సైన్సు సంబందిత ప్రశ్నలు ఎదుర్కొంటాము. వాటిలో కొన్నిటికి సమాధానాలు.
శాస్త్రీయ విజ్ఞానం V
మనకు తెలియని కిన్ని ప్రశానలకు శాస్త్రీయ సమాధానాలు.
శాస్త్రీయ విజ్ఞానం VI
శాస్త్రీయ విధానంలో కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు.
నిత్యజీవితంలో విజ్ఞానశాస్త్రం
మనము నిత్యజీవితంలో ఎన్నో రకాల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలియక దీనికి కారణం ఏమి? అది ఎందుకు అలా జరిగింది? అని ఆలోచనలలో పడిపోతాము. అలాంటి కొన్ని ప్రశ్నలకు ఇక్కడ సమాధానాలు చూడగలము.
నిత్యజీవితంలో విజ్ఞాన శాస్త్రం A
మన నిత్యజీవితంలో ఎదురయ్యే కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇక్కడ చూడగలరు.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు